ആലപ്പുഴ ചുണ്ടന്‍ വള്ളം മലര്‍ത്തല്‍ ചടങ്ങ്‌ ഡോ. ബോബി. ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ആലപ്പുഴ ചുണ്ടന്‍ വള്ളം മലര്‍ത്തല്‍ ചടങ്ങ്‌ ഡോ. ബോബി. ചെമ്മണ്ണൂര്‍ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യുന്നു