ഡോ. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ, യൂനി കാലിക്കറ്റിന്റെ ബീച്ച് ശുചീകരണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി

ഡോ. ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ, യൂനി കാലിക്കറ്റിന്റെ ബീച്ച് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തു. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും പാഴ്വസ്തുക്കളും നിറഞ്ഞു വൃത്തിഹീനമായ കോഴിക്കോട് സൗത്ത് ബീച്ചും പരിസവും മാലിന്യമുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത്. രാവിലെ ആറു മണിക്ക് ആരംഭിച്ച ശുചീകരണ പ്രവർത്തി പത്തു മണിയോടെ പൂർത്തിയായി. സമൂഹത്തിലെ നാനാതുറകളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഈ പരിപാടി.

© 2024 Live Kerala News. All Rights Reserved.