റഷ്യൻ പ്രതിനിധി ലളിതമായി പറഞ്ഞു ഉക്രൈൻ പാക്കിസ്ഥാൻ പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതു പോലെ ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് ആണിതും

അലക്സി കുപ്രിയാനോവ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വേൾഡ് ഇക്കണോമി ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിലെ (IMEMO) സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ, ഇങ്ങനെ പറയുന്നു

ഇന്ത്യക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ എങ്ങനെയാണോ അത് പോലെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉക്രയിൻ .
അതിനാൽ നമ്മുടെ അതിർത്തിയിൽ നമ്മുടെ സമാധാനപരമായ പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യൻ അനുകൂല പാകിസ്ഥാനും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു.

ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഉടമസ്ഥതയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യക്ക് തികച്ചും സമ്പന്നവും അസ്വസ്ഥവുമായ ചരിത്രമുണ്ട് – ഗോവ, ഹൈദരാബാദ്, സിക്കിം റഫറണ്ടം മുതലായവ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലെല്ലാം റഷ്യ ഇന്ത്യയെ പിന്തുണച്ചു, റഷ്യ ഒരിക്കലും ഇന്ത്യക്കെതിരായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നിലപാട് മനസ്സിലാക്കുന്നു – ഇന്ത്യ ഞങ്ങളുടെ പഴയ നല്ല സുഹൃത്താണ്, അതേ സമയം അമേരിക്കയുമായും വൻശക്തിയുമായും ആധിപത്യവുമായും അടുക്കുകയല്ലാതെ ഇന്ത്യക്ക് മറ്റ് മാർഗമില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ അതിന്റെ നിഷ്പക്ഷത തുടരുമെന്നും സാഹചര്യത്തിന് മുകളിൽ നിലകൊള്ളുമെന്നും ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു.

© 2022 Live Kerala News. All Rights Reserved.