കേന്ദ്ര നയം : കേരളത്തിൽ പൊളിക്കേണ്ടത്‌ 22 ലക്ഷം വാഹനം

തിരുവനന്തപുരം
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാഹനം പൊളിക്കൽ നയം മോട്ടോർ തൊഴിലാളികൾക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. സംസ്ഥാനത്ത്‌ മാത്രം 22,18,454 വാഹനം പൊളിക്കേണ്ടി വരും. 15 വർഷം പിന്നിട്ട 72,34,26 വാണിജ്യ വാഹനവും 20 വർഷം പിന്നിട്ട 14, 95,028 സ്വകാര്യ വാഹനവുമാണുള്ളത്‌. പുതിയ നയത്തിൽ വാണിജ്യവാഹനങ്ങൾക്ക്‌ പരമാവധി 15 വർഷവും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക്‌ 20 വർഷവുമാണ്‌ കാലാവധി. കാലാവധി കഴിഞ്ഞ വാഹനങ്ങൾ റീ–-ടെസ്റ്റ്‌ നടത്തി യോഗ്യത നേടിയാൽ റോഡിലിറക്കാമെന്ന്‌ കരടുനയത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അത്‌ പ്രയാസമാകും.

© 2022 Live Kerala News. All Rights Reserved.