എം.എസ്.എസ് തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ നിർവഹിച്ചു

എം.എസ്.എസ് തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ നിർവഹിച്ചു