കുവൈറ്റിലും സ്വദേശിവത്ക്കരണം ശക്തമാക്കുന്നു

കുവൈറ്റ് സിറ്റി:രാജ്യത്ത് സര്‍ക്കാര്‍ പൊതുമേഖലയില്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സ്വദേശിവത്കരണത്തിന് പിന്നാലെ ; സ്വകാര്യ മേഖലയിലും സ്വദേശിവത്കരണത്തിന് സര്‍ക്കാര്‍; നടപടികളാരംഭിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ചു വിദഗ്ധ സമിതികളുടെ വിശദമായ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക വികസന വകുപ്പ് മന്ത്രി മറിയം അല്‍ അഖീല്‍ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതര്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

സര്‍ക്കാര്‍ പൊതുമേഖലയില്‍ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടപ്പിലാക്കി വരുന്ന സ്വദേശിവത്കരണ നടപടികള്‍ കൂടുതല്‍ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും വരുന്ന അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പൊതുമേഖലയില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ സ്വദേശിവത്കരണം പൂര്‍;ത്തിയാക്കുന്നതിനുമാണ് മന്ത്രിയുടെ നിര്‍ദേശം

കൂടാതെ സ്വകാര്യ മേഖലയിലും വിദേശികള്‍ കയ്യടക്കിയിരിക്കുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സ്വദേശികള്‍ക്കായി നീക്കി വാക്കുന്നതിനുമാണ് തീരുമാനം. ഭരണ നിര്‍വഹണ തസ്തികകള്‍ സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ പൂര്‍ണമായും സ്വദേശികള്‍ക്കായി ഉറപ്പ് വരുത്തുകയാണ് സര്‍ക്കാരിന്റ ലക്ഷ്യം