വർക്കല ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ചടങ്ങിൽ,ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ തീർത്ഥാടന കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സ്വാമി വിശാലാനന്ദ ആദരിച്ചു

വർക്കല ശിവഗിരി തീർത്ഥാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ചടങ്ങിൽ,ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഡോ.ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരിനെ തീർത്ഥാടന കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി സ്വാമി വിശാലാനന്ദ ആദരിക്കുന്നു

© 2023 Live Kerala News. All Rights Reserved.