അഹമ്മദാബാദ് കേരള സമാജം സംഘടിപ്പിച്ച ആരോഗ്യമേളയും വാക്കത്തോണും 812 km. Run Unique World Record Holder Dr. ബോബി ചെമ്മണൂരും സിനിമാതാരം ഉണ്ണി മുകുന്ദനും ചേര്‍ന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു .

അഹമ്മദാബാദ് കേരള സമാജം സംഘടിപ്പിച്ച ആരോഗ്യമേളയും വാക്കത്തോണും
812 km. Run Unique World Record Holder Dr. ബോബി ചെമ്മണൂരും സിനിമാതാരം ഉണ്ണി മുകുന്ദനും ചേര്‍ന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.