ശബരീ തീര്‍ത്ഥം സൗജന്യ കുടിവെള്ള വിതരണം

ശബരിമല തീര്‍ത്ഥാടകര്‍ക്കായി ഡോ.ബോബി ചെമ്മണൂര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സൗജന്യ കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിയായ ശബരീ തീര്‍ത്ഥത്തില്‍ നിന്ന് ദാഹശമനം നടത്തുന്ന ഭക്തര്‍